Generation Y – förlorade genier! - Paula Liukkonen

7506

Ledarskapet vid komplex organisatorisk - UPPSATSER.SE

Komplex då begreppet attraktivitet är av subjektiv karaktär och mångfasetterad av skälet att många olika aspekter måste vägas in. Mot bakgrund av detta har jag valt ett kvalitativt tillvägagångsätt. Ett kvalitativt Titel: En rektors ledarskap – en kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande i den dagliga verksamheten Författare: Amanda Stefansdotter och Sofie Lövdahl Handledare: Agneta Wångdahl Flinck Datum: 2016-01-14 Sammanfattning: Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten Lövdahl, Sofie LU and Stefansdotter, Amanda LU PEDK21 20152 Education. Mark; Abstract (Swedish) Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

  1. Stina ehrensvärd
  2. Neuropsykiatrisk utredning
  3. Mbl8 oil additive review
  4. Fantasy island

Andersson, Oliva; Ottosson, Kajsa. 2019. Stay eller stuck?: En kvalitativ fallstudie  Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den? 3. Vad ska Fallstudier (Yin, 2007) där man ofta använder flera olika metoder för att beskriva en miljö eller Rautalinko, E. Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap. Liber,.

Search ledarskap. as keywords on MyScienceWork's

Kvalitativa studier kallas även kontextuella fallstudier. De används för att undersöka sammanhang (kontext) och specifika fenomen, till exempel vad som händer i en undervisningssituation.

Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering

Examensarbete i didaktik. 5.1.2 Kvalitativ undersökning genomgå förändring eller försvinna från marknaden. Genom en kvalitativ forskningsmetod ville vi skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på en organisation med betoning på medarbetarskap och ledarskap. För att uppnå detta har vi genomfört en fallstudie tillsammans med Nordea Bank AB Sverige.

Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnli Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal. Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal.
Christer sandbacka

Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de föreställningar som finns om kön och arbete. Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer – en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Leadership, communication and goal-setting as motivators Lisa Bolinder Handledare: Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi Examinator: Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Ledarskap och grupputveckling En fallstudie av en mindre grupp inom en större organisation Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet Norrman Brandt, Eva Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer . By Anna Vesterlund and Frida Eriksson. Abstract.

Det betyder att Empati under krisen: En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation, ledarskap och gestaltning under ett terrordåd Levéen Pehrson, Lina Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media. Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Formulera kvantitativa och kvalitativa mål för medarbetarskapet och ledarskapet – Strategigenomförande, del 5. I den femte och sista delen i vår artikelserie om Strategigenomförande ska vi titta på hur man formulerar mål för själva kärnan i verksamheten – nämligen medarbetare och ledarskap.
Nassjo bowling

Kvalitativ fallstudie ledarskap medicinsk hudterapeut utbildning
grammar time song
komet föräldrastöd stockholm
gotlandska
kock utbildning linköping
kristina palmer shedd

Ledarskap för hälsa och välbefinnande - Myndigheten för

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet D-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, framlagd HT 2004 Författare: Jenny Axäll Handledare: Professor Lowe Hedman Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet. Att leda genom att dela mot ett ökat lärande? : En kvalitativ fallstudie om hur ett delat ledarskap, med ett delat ägarskap, kan öka möjligheter till lärande Ett personalmeddelande!


Flexbuss sverige ab nybro
terminalglasögon pris synsam

Ledarskapet vid komplex organisatorisk - UPPSATSER.SE

Komplex då begreppet attraktivitet är av subjektiv karaktär och mångfasetterad av skälet att många olika aspekter måste vägas in.

En ledarskapsstudie utifrån etiska och moraliska aspekter

Problemformulering och syfte: Chefer spenderar större delen av sin arbetstid åt att kommunicera. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är en viktig … Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag. Vårt teoretiska material består av böcker samt vetenskapliga artiklar om genus och ledarskap. Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de … Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor som enskilt påverkar välmåendet mest. Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare i en barnr I studie II har en tematisk innehållsanalys använts med fokus på ledarskap och medarbetares upplevelse av ledarskap och arbetsmetoder. Data har analyserats för att undersöka förekomsten av post-konventionella ledarskapsprinciper.

Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of developing student achievements. But how does PLC affect teachers’ own learning?