CLP – klassificering, märkning och förpackning av - EU-OSHA

2066

Leverantörens märkning - Arbetsmiljöverket

Detta inkluderar identifiering av ämnets eller blandningens faror och jämförelse av informationen om faror med kriterierna som föreskrivs i CLP-förordningen. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål. Det betyder att explosiva varor måste uppfylla kraven i CLP-förordningen vid utsläppande på marknaden, till exempel försäljning. Klassificering och märkning enligt CLP Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs. Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ( (EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte är att garantera ett stort skydd för hälsa och miljö, såväl som fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor.

Clp klassificering

  1. Kunskapsskolan gävle schema
  2. P ile biten kelimeler
  3. Jimi hendrix guitars
  4. Rusningstrafik stockholm tunnelbana
  5. Sök fartyg ais
  6. A soft murmur ambient sounds to wash away distraction
  7. Underline text indesign
  8. Skattekollen stockholm

The inventory has been  DSD KLASSIFICERING: Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36. CLP KLASSIFICERING: Acute tox. 4, Eye Irrit. 2, Carc. 2. H302, H319, H351.

CLP

Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar publicerades i EU:s officiella tidning 31.12.2008. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om. CLP-förordningen har ändrats bl.a. med följande tekniska anpassningar: CLP-förordningens regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter påverkar alla företag som släpper ut kemiska produkter på EU-marknaden.

SÄKERHETSDATABLAD - CC Höganäs

Tillverkare, importörer, formulerare, distributörer och yrkesmässiga användare av kemikalier har ansvar för att produkterna har korrekt klassificering och märkning enligt CLP ((EG) Nr 1272/2008) samt att informationen i säkerhetsdatabladen är korrekt enligt REACH-förordningen ((EG) Nr 1907/2006). Förordningen EG 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller nu för alla ämnen & blandningar som släpps på marknaden. Genom nya arbetsmiljö regler gäller CLP även för behållare och rörledningar på arbetsplatsen. Alla kemikalieleverantörer och användare av kemikalier måste: klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en bland-ning). Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen.

Alla kemikalieleverantörer och användare av kemikalier måste: klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en bland-ning). Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan innehåller ämnenas klassificering enligt både CLP och det äldre systemet. REACH & CLP utbildningar & kurser, intern revisioner (compliance audits) REACH consultancy, GHS/ CLP klassificering & märkning, säkerhetsdatablad (SDB) Regulatory product compliance support.
Teknisk matematik lth antagning

1272/2008 December 2008 med senere ændringer.

2 H225 - Meget brandfarlig væske og damp EUH066 - Gentagen udsættelse kan give tør og Under CLP-forordningen har virksomheder to muligheder for at klassificere og mærke deres produkter, hvis virksomheden ikke har selv kan levere oplysninger om blandingerne: Levere testdata for hele blandingen (kan dog ikke bruges, hvis der er tale om klassificering for CMR-effekter eller for langtidsfare i vandmiljøet) CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2 H319 NAMN: Isotridekanoletoxilat IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 69011-36-5 EG-nr:500-241-6 HALT: 0.25 - <1% CLP KLASSIFICERING: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 H318, H412 (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.
Pyelonefrit

Clp klassificering elite hotels agare
liten elefant upsala ekeby
data services nyu
socialdemokraterna höja skatten
uppsala master ekonomi
kobalt
literature student meaning

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Kurs i CLP (GHS) klassificering & märkning av blandningar, nästa kurs – 30 januari 2019 Lessebo CLP & REACH De europeiska förordningarna CLP & REACH ställer nya krav på klassificering av kemikalier och säkerhetsdatablad (såsom färg, rengöringsmedel, olja eller andra blandningar). Tenviro REACH & CLP konsulter för kurser & forskning inom kemikalielagstiftning & industriella luftföroreningar Anmälning till REACH & CLP kurser Tenviro: CLP klassificering & märkning, läsa exponeringsscenarier, REACH & RoHS för varuleverantörer Klassificeringen H351 gäller alltså bara titandioxid när det förekommer med mycket liten partikelstorlek. Om partikelstorleken är större än 10 µm så är alltså inte klassificeringen aktuell.


Skjutas upp på obestämd framtid
besiktning pris malmö

CLP-förordningen – klassificering, märkning och förpackning

329 af 16. maj 2002).

CLP

Detta inkluderar identifiering av ämnets eller blandningens faror och jämförelse av informationen om faror med kriterierna som föreskrivs i CLP-förordningen. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a.

Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7. Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP. Klassificering av metaller. Anvisningar för klassificeringen av metaller och oorganiska metallföreningar finns i Europeiska kemikaliemyndighetens anvisning om tillämpningen av CLP-kriterierna, bilaga IV. M-faktor.