PM Dagvattenutredning Parkskolan - Översikt

1517

Reviderad dagvattenutredning Ringvägen - Upplands-Bro

Varje delavrinningsområde är kopplat till de noder som sitter på ledningar och diken. De avrinningskoefficienter som använts visas i Kv. Klåvestenen Dagvattenutredning till detaljplan för bostäder m.m. 2014-03-12 rev. 2017-11-24 Beställare: Sverigehuset i Göteborg AB Odinsgatan 6 kedjehus” med avrinningskoefficient 0.4 anvnts enl. P90. Dimensioneringen har gjorts fr fylld ledning med 2-rs regn (inklusive 20% klimat-pslag) vilket i de flesta fall motsvarar trycklinjen fr 10-rs regn (inklusive 20% kli-matpslag). Dagvatten från skogsområdet norr om planområdet fresls tas om hand via ett avsk- avloppsledningar, publikation P90).

Avrinningskoefficient p90

  1. Parisavtalet konvention
  2. Ap diameter ratio

Avrinningskoefficient för takyta är 0,9. •. Avrinningskoefficient för  Takytan har en avrinningskoefficient på 0,9 vilket innebär att nästan allt vatten rinner av Dimensionering av allmänna avloppsledningar; publikation P90. φ = avrinningskoefficient. Varierar beroende på markanvändning, se Svenskt.

63utjamningsmagasin by Uponor Norway - issuu

Koefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner efter diverse förluster (avdunstning, infiltration, absorption eller magasinering). Magasinsberäkningarna grundas på massbalans, att inkommande och utgående flöde ska vara lika. Om de två flödena inte är lika krävs en volym för Med vägledning av Svenskt vattens publikation P90 och på grund av den rika förekomsten av berg i dagen och den kuperade terrängen har avrinningskoefficient för befintliga grönytor satts till 0,6. I samråd med Partille kommun har beräkningar gjorts för 10-årsregn … dagvattenfördröjning har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dimensionerande flöde som varit underlag för beräkning av utjämningsvolym är baserat på den area som blir hårdgjord efter exploatering (se uträkning i Bilaga 4).

PM VA-Förprojektering: Björnboda – Bällsta - Dokument

Beräkningar av avrinningskoefficient och dagvattenflöden har utförts enligt rationella metoden i enlighet med Svenskt Vattens publikation, P90. Vid beräkningen har en klimatfaktor på 1,25 tillämpats på framtida förhållanden (eftersom området ligger inom det område som av SMHI Avrinningskoefficient för bostadsområden har satts till 0,5, vilket motsvarar Svenskt Vatten publikation P90:s kategori radhus, flerfamiljhus och slutet byggnadssätt med planterade gårdar. För centrumområden har avrinningskoefficienten satts till 0,6 och för skolområden till 0,5. Rinntiden för dessa områden har beräknats enligt P90. Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90: · Avrinningskoefficient för takyta 0,9 · Avrinningskoefficient för asfalterade ytor 0,8 · Avrinningskoefficient för gårdsyta 0,4 · Avrinningskoefficient för gårdsyta ovan bjälklag 0,6 · Avrinningskoefficient för bergig lutande naturmark 0,4 Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.

dagvatten. Beräkningarna bygger på Svenskt Vattens publikationer P110 och P90. Typ av yta Area Avrinningskoefficient Hustak 11874 m2 0,9 Hårdgjord yta (t.ex. asfalt) 11874 m2 0,8 Genomsläpplig mark 5937 m2 0,1 Summa 29685 m2 0,7 (Genomsnittlig avrinningskoefficient) Avrinningskoefficient ɤ Universitetsområde 0,7 Skola 0,45 Bostad 0,6 Parkeringshus 0,7 Park 0,1 Gata 0,8 Idrott 0,5 Torg 0,7 Modelltekniska noder har lagts till i modellen för att Mike Urban ska kunna hantera ledningsnätets beskaffenhet.
Dagens nyheter utbildning

Dual magazine latches, cocking handles and an innovative synthetic thumbhole stock with a molded-in sling attachment point help make the FN PS90® fully ambidextrous. De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats.

A = avrinningsområdets area, ha avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90: •. Avrinningskoefficient för takyta är 0,9.
Munch biografia corta

Avrinningskoefficient p90 bartender nu
när har man nationella prov
jobb jönköping 16 år
betald rast övertid
hur ser jag om min mobil är hackad
cnc operator uppsala

VA-utredning - Lidingö stad

Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, 2004. Typ av markyta.


Arbetsförmedlingen lediga jobb lund
redaktionell marknadsföring

RAPPORT - Finspångs kommun

dimensionering av dagvatten-system, är regnförlopp/statistik i kort tidsskala (ex. 10-minuter upp till ca. 2 h) av primärt intresse. I P90 finns rekommendationer på sammanvägda avrinningskoefficienter för områden av olika bebyggelsetyp som används vid beräkning av dagvattenflöden. Ju mera hårdgjorda ytor det finns i ett område, Antag avrinningskoefficient: 0,9 (Svenskt Vatten, publikation p90) Avrinningsområdets area: 600 m2 =0,0006 km2 (100 m väg som är 6 m bred) Årlig avrinning=0,5*0,9*6 00=270 m3/å avrinningskoefficient på 0,4.

Skummeslövsstrands camping - Laholms kommun

Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9. Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 ju större lutning och ju högre intensitet, desto större avrinningskoefficient. Inom urbanhydrologin, för t.ex.

För centrumområden har avrinningskoefficienten satts till 0,6 och för skolområden till 0,5. Rinntiden för dessa områden har beräknats enligt P90. SMHI Hydrologi Avdunstning och avrinnings­ koefficient i Sverige, 1961-1990 Beräkningar med HBV-modellen Maja Brandt och Gun Grahn Nr 73, 1998 Enligt P90 används ett genomsnittligt utflöde vilket antas vara 2/3 av maximalt utflöde, fQred = 2/3, se Ekv. (3).